ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌ - ت‍ش‍وی‍ق‍ی‌ ب‍م‍ن‍ظور ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ در ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ای‍ران‍گ‍ردی‌ و ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
شنبه 17 آبان 1393 بازدید: 804

چکیده

ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ج‍ذب‌ ت‍وری‍س‍ت‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ روش‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ از ب‍ی‍ن‌ س‍ای‍ر روش‍ه‍ا از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ و ای‍ران‌ گ‍ردی‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ ک‍اره‍ا و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ م‍وث‍ر ج‍ه‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ن‍ام‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ اس‍ت‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ش‍ام‍ل‌: ۲۰ م‍دی‍ر و ۵۷ ک‍ارش‍ن‍اس‌ از م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ای‍ران‌ گ‍ردی‌ و ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ در ت‍ه‍ران‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍راس‍اس‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ ک‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ در ه‍ر ف‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ر روی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ دارن‍د و طی‌ آن‌ ش‍رک‍ت‌ در ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍وری‍س‍م‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌ ت‍ش‍وی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ج‍ذب‌ ت‍وری‍س‍ت‌ م‍طرح‌ اس‍ت‌ اول‍وی‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ای‍ر ع‍وام‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از: ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ از طری‍ق‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌ (ش‍ام‍ل‌ ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌، رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌)؛ ای‍ج‍اد دف‍ات‍ر ج‍ل‍ب‌ ت‍وری‍س‍م‌ و ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ ای‍ران‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ه‍م‌ دن‍ی‍ا، ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ از طری‍ق‌ م‍ج‍لات‌ م‍ه‍م‌ دن‍ی‍ا، ب‍روش‍ور و پ‍وس‍ت‍ر و ب‍رگ‍زاری‌ اج‍لاس‌ و س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا و ش‍رک‍ت‌ در ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌.


مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi