اساسنامه

اساسنامه مركز گردشگري علمي- فرهنگي دانشجويان ايران

(مصوبه جلسه 75 مورخ 81/10/3)

مقدمه
به منظور شناساندن هرچه بيشتر اركان و مظاهر پرشكوه تمدن و فرهنگ ميهن اسلامي به نسل جوان و به ويژه دانشجويان كشور كه مآلاً به شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت‌هاي علمي- فرهنگي اين نسل منجر مي‌گردد، جهاددانشگاهي براساس دو دهه تجربه و دستاوردهاي فرهنگي خود، اقدام به تأسيس “مركز گردشگري علمي- فرهنگي دانشجويان ايران” مي‌نمايد.

فصل اول؛ كليات
ماده 1– تعريف: مركز گردشگري علمي- فرهنگي دانشجويان ايران تشكيلاتي است وابسته به معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي كه براساس اولويت‌هاي فرهنگي كشور و به منظور برنامه‌ريزي و تدوين و اجراي برنامه‌هاي سياحتي و زيارتي و انجام فعاليت‌هاي ويژه گردشگري براي دانشجويان در ابعاد فرهنگي، آموزشي و علمي تشكيل مي‌گردد. “مركز گردشگري علمي- فرهنگي دانشجويان ايران” كه در اين اساسنامه از اين پس با عنوان “مركز” از آن نام برده مي‌شود، داراي تشكيلات مركزي در تهران و شعب مختلف در مناطق دانشگاهي سراسر كشور خواهد بود.
ماده 2– هدف: هدف از تأسيس مركز، تمركز در سياستگذاري و هماهنگي تشكيلاتي در فعاليت‌هاي فرهنگي در امر گردشگري دانشجويان، اهتمام و اقدام به شناساندن مواريث، سنن و آثار مذهبي، تاريخي و ملي در عرصه‌هاي مختلف، ارائه الگوهاي جديد در برنامه‌هاي فرهنگي و سياحتي، تقويت روحية جمع‌گرايي و فعاليت‌هاي گروهي در ميان دانشجويان، آشنايي با دستاوردهاي مثبت تاريخي، ملي و فرهنگي ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور برقراري تبادل و تعامل صحيح و مثبت فرهنگي با آنها است.
ماده 3– وظايف:
1- انجام سياستگذاري متمركز و ايجاد هماهنگي تشكيلاتي در فعاليت‌هاي فرهنگي دانشجويان در حوزة گردشگري.
2- شناخت نيازهاي دانشجويان كشور و فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب و مساعد براي شكوفايي شخصيت علمي و عقيدتي آنان.
3- طراحي و تدوين و اجراي برنامه‌هاي مناسب به منظور شناخت جامع از سرزمين‌هايي كه فرهنگ و مدنيت اسلام و ايران در آن جلوه يافته است.
4- ايجاد ارتباط با مجامع و نهادهاي فعال در امر گردشگري به منظور بهره‌مندي از تجربيات آنان و انجام فعاليت‌هاي مشترك.
5- شناساندن فرهنگ عمومي مناطق مختلف كشور به دانشجويان و بازشناسي وجوه مثبت آداب آييني و بومي بكر و فرهنگ‌ساز نواحي گوناگون ايران.
6- ايجاد شرايط مناسب جهت ارتباط فعال قشر دانشگاهي جوان و خلاق با فرهيختگان ساير ملل و تحكيم پيوند مودت و تقويت همبستگي با مسلمانان جهان.
7- برپايي نمايشگاه‌هايي با هدف معرفي ظرفيت‌هاي فرهنگي، تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري علمي و  فرهنگي ايران.
8- برگزاري همايش‌ها و سمينارهايي با حضور استادان و ايران‌شناسان برجستة داخلي و خارجي در رابطه با معرفي مراكز فرهنگي كشور، بازشناسي تاريخ و فرهنگ مناطق مختلف ايران و بررسي راهكارهاي اشاعه و ترويج فرهنگ گردشگري و ايرانگردي با بهره‌گيري از جاذبه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري.
9-
برگزاري نشست‌هايي ميان دانشجويان ايراني و دانشجويان ديگر كشورها به منظور تبادل اطلاعات تاريخي و فرهنگي و آشنايي متقابل با جاذبه‌هاي گردشگري ساير كشورها.
10- ايجاد پايگاه رايانه‌اي درخصوص اطلاع‌رساني لازم دربارة موضوعات مربوط به گردشگري دانشجويان.

فصل دوم؛ اركان و تشكيلات
ماده 4– اركان:
1- شوراي مركزي
2- رئيس مركز
3- شعب مركز
ماده 5– تركيب اعضاي شوراي مركزي:
1- رئيس جهاددانشگاهي (به عنوان رئيس شورا)
2- معاون فرهنگي (به عنوان نايب رئيس شورا)
3- رئيس مركز (به عنوان دبير شورا)
4- چهار نفر از صاحبنظران فرهنگي و امور گردشگري به پيشنهاد معاون فرهنگي و تأييد رئيس جهاددانشگاهي.
تبصره 1: احكام اعضاي شوراي مركزي از سوي رئيس جهاد دانشگاهي براي مدت سه سال صادر مي‌شود. انتخاب مجدد آنان در دوره‌هاي بعدي بلامانع است.
تبصره 2: جلسات شورا با حضور رئيس يا نايب رئيس و حداقل  اعضا رسميت مي‌يابد.
تبصره 3: جلسات شوراي مركزي حداقل ماهي يك بار تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت نسبي حاضران در جلسه قطعيت مي‌يابد.
ماده 6– وظايف شوراي مركزي:
1- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه مركز و ارائه آن به هيئت امنا.
2- بررسي و تصويب برنامه عملكرد سالانه مركز و ارائه آن به هيئت امناي جهاددانشگاهي
3- تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي موردنياز مركز در چارچوب مقررات جهاددانشگاهي
4- تصويب برنامه‌ها و فعاليت‌هاي كميته علمي- تخصصي در امر گردشگري
5- نظارت بر عملكرد اجرايي و اداري مركز
6- صدور مجوز تأسيس شعب مركز و تعيين محدودة فعاليت هر شعبه
7- بررسي و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مركز كه از سوي رييس مركز پيشنهاد مي‌شود در چارچوب مقررات جهاددانشگاهي

8- بررسي و تصويب عمليات و ترازنامه سالانه ملي مركز و ارائه آن به هيئت امنا
9- بررسي نمودار تشكيلاتي پيشنهاد شده و تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه مركز و ارائه آن به هيئت امنا.
ماده 7– رئيس مركز: رئيس مركز به پيشنهاد معاون فرهنگي، تصويب هيئت امنا و حكم رئيس جهاددانشگاهي به مدت سه سال منصوب مي‌شود. تمديد مسئوليت رئيس مركز براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.
تبصره: تصميم‌گيري در مورد قبول تقاضاي استعفاي رئيس مركز و يا عزل مشاراليه با رئيس جهاددانشگاهي است.
ماده 8– وظايف رئيس مركز

1- اجراي مصوبات شوراي مركزي كه در چارچوب اهداف و وظايف مركز تدوين و تصويب شده است.
2- پيشنهاد نمودار تشكيلات تفصيلي و پست‌هاي سازماني مركز براساس “تشكيلات” مصوب هيأت امنا، به شوراي مركزي جهت تصويب.
3- استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقا و اعطاي پاداش و حقوق به اعضاي مركز در چارچوب آيين‌نامه‌هاي جهاددانشگاهي.
4- ارائه پيشنهاد به شوراي مركزي در جهت ارتقاي كمي و كيفي فعاليت‌هاي مركز.
5- افتتاح حساب ريالي در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مطابق مقررات جهاددانشگاهي
6- مديريت كليه امور اجرايي و اداري مركز
7- امضاي كليه مكاتبات اداري و اسناد مالي تعهدآور مركز مطابق مقررات جهاددانشگاهي
8- پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه مركز و ارائه آن به شوراي مركزي
9- تهيه گزارش عملكرد سالانه مركز و ارائه به شوراي مركزي

10- ارائه گزارش تراز سالانه در پايان سال مالي به شوراي مركزي
11- دعوت از اعضاي شوراي مركزي براي تشكيل جلسه
12- تهيه و تنظيم پيش‌نويس آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مركز و ارائه آن به شوراي مركزي
ماده 9– محل فعاليت: محل اصلي فعاليت مركز تهران است.
ماده 10– مدت فعاليت: فعاليت مركز از تاريخ تأسيس نامحدود است.
ماده 11- شعب مركز: مركز مي‌تواند با تصويب شوراي مركزي و مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط به تشكيل شعب در واحدهاي جهاددانشگاهي اقدام كند.
تبصره: مسئوليت اداره شعب در واحدهاي جهاددانشگاهي با معاون فرهنگي واحد ذيربط خواهد بود.

فصل سوم؛ امور مالي
ماده 12– منابع مالي:
1- اعتبارات تخصيص يافته از سوي جهاددانشگاهي
2- خودياري و كمك‌هاي نقدي دانشجويان
3- كمك ساير سازمان‌ها و نهادها
تبصره: فعاليت‌هاي مركز مشمول آيين‌نامه مالي و معاملاتي جهاددانشگاهي خواهد بود.
ماده 13- انحلال مركز: انحلال مركز به پيشنهاد رئيس مركز، تأييد شوراي مركزي و تصويب هيئت امناي جهاددانشگاهي و انحلال شعب به پيشنهاد رئيس مركز، تأييد شوراي مركزي و تصويب رئيس جهاددانشگاهي مي‌باشد.
ماده 14- اين اساسنامه در 3 فصل و 14 ماده و 4 تبصره، در هفتاد و پنجمين جلسه هيئت امناي جهاددانشگاهي در تاريخ 1381/10/3 به تصويب رسيد و از زمان ابلاغ قابل اجراست.


مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi