ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: (ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌)
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 بازدید: 26370

چکیده

ک‍ش‍ور ای‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ع‍داد ف‍راوان‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ذب‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردان‌ از س‍راس‍ر دن‍ی‍ا و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ لازم‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ اح‍ی‍اآ و گ‍س‍ت‍رش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ ب‍پ‍ردازد ف‍ع‍ال‌ ن‍م‍ودن‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‌ش‍ک‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د م‍ش‍ارک‍ت‌ و ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اس‍ت‌ ول‍ی‌ م‍ت‍اس‍ف‍ان‍ه‌ م‍وان‍ع‍ی‌ ب‍ر س‍ر راه‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ وج‍ود دارد ک‍ه‌ ب‍ای‍د آن‍ه‍ا را ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ م‍وان‍ع‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ ق‍دم‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رداش‍ت‍ه‌ ش‍ود. ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ن‍ظور م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ در دو ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ام‍ل‌: س‍ازم‍ان‌ ای‍ران‍گ‍ردی‌ و ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ و م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍اح‍ت‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ش‍ام‍ل‌: ه‍ت‍ل‍داران‌ و آژان‍س‌ داران‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. اب‍زار گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍ق‍ق‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ح‍اوی‌ ۴۷ س‍ئ‍وال‌ ب‍س‍ت‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د، ۴ س‍ئ‍وال‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ۴۳ س‍ئ‍وال‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ای‍ی‍د ی‍ا رد ف‍رض‍ی‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ آورده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ی‍ان‍گ‍ر آن‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌، ک‍ل‍ی‍ه‌ ف‍رض‍ی‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ را ب‍ی‍ش‌ از س‍طح‌ م‍ت‍وس‍ط از م‍وان‍ع‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ دان‍س‍ت‍ه‌ان‍د و ای‍ن‌ ف‍رض‍ی‍ات‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ذی‍ل‌ ت‍ای‍ی‍د گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ۱- ع‍دم‌ وج‍ود م‍ت‍ول‍ی‌ واح‍د و م‍س‍ت‍ق‍ل‌ در ام‍ر ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ ۲- ع‍دم‌ ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ از ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ۳- وج‍ود ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ و ب‍وروک‍راس‍ی‌ اداری‌ خ‍س‍ت‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍وری‍س‍م‌ ۴- ن‍ی‍از ب‍ه‌ ح‍ج‍م‌ زی‍اد س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ ۵- ع‍دم‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ارگ‍ان‍ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍وری‍س‍م‌ ب‍ا ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ۶- ع‍دم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ از ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ ۷- ف‍ص‍ل‍ی‌ ب‍ودن‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وری‍س‍ت‍ی‌ ۸- ع‍دم‌ س‍ودآوری‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وری‍س‍ت‍ی‌ ۹- ع‍دم‌ ت‍م‍ای‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍رای‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ واح‍ده‍ای‌ دول‍ت‍ی‌.

مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi