ب‍ررس‍ی‌ ظرف‍ی‍ت‌ ب‍ال‍ق‍وه‌ اک‍وت‍وری‍س‍م‌ ت‍ل‍خ‍ه‌رود
دوشنبه 11 خرداد 1394 بازدید: 5649

چکیده:

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ظرف‍ی‍ت‌ اک‍وت‍وری‍س‍م‌ ت‍ل‍خ‍ه‌رود اس‍ت‌. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ی‍دان‍ی‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ۴ گ‍روه‌ ۲۵ ن‍ف‍ره‌ در ش‍ه‍ره‍ای‌ م‍ه‍م‌ ح‍وزه‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ب‍س‍ت‍ان‌ آب‍اد ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ب‍ا ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍وری‍س‍م‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ر روی‌ آب‌ و خ‍اک‌ و ه‍وا، پ‍وش‍ش‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ و ح‍ی‍ات‌ وح‍ش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌رس‍د ک‍ه‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و رع‍ای‍ت‌ اص‍ول‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ای‍ج‍اد ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ و ام‍ک‍ان‍ات‌ اث‍رات‌ ب‍س‍ی‍ار م‍خ‍رب‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ای‍ج‍اد ن‍م‍ی‌ ک‍ن‍د و اث‍رات‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ در ح‍د م‍ت‍وس‍ط م‍ی‌ب‍اش‍د م‍طم‍ئ‍ن‍ا ب‍ا س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ک‍لان‌ در ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ و ات‍خ‍اذ روش‍ه‍ا و س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍وری‍س‍م‌، ای‍ن‌ ح‍وزه‌ ب‍ا ظرف‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود م‍ی‌ت‍وان‍د ی‍ک‍ی‌ از ق‍طب‍ه‍ای‌ ت‍وری‍س‍ت‍ی‌ م‍ه‍م‌ ک‍ش‍ور م‍ح‍س‍وب‌ گ‍ردد و س‍الان‍ه‌ پ‍ذی‍رای‌ ت‍ع‍داد ک‍ث‍ی‍ری‌ ت‍وری‍س‍ت‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د.

مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi