سایت گردشگری گیلان - جاذبه گردشگری گیلان
کلیات


آستارا يكي از زيباترين نواحي ايران است كه در شمال ايران و در استان گيلان، حد فاصل استان گيلان و اردبيل واقع شده است. به علت شرايط آب و هوايی ويژه و وجود خاك مناسب قسمت زيادي از شهرستان آستارا پوشيده از انواع رستنی ها و گياهان است. وجود کشتزارها و جنگل های اين شهرستان همراه با چشم انداز کرانه های دريای مازندران‌دردره ميانی استان‌هاي گيلان و اردبيل بديع‌ترين منظره‌های طبيعی را به وجود می آوردوتحسين هر بيننده‌ای را برمی‌انگيزد. منطقه حفاظت شده لوندويل‌در آستارا كه يكي از زيبارتين گردشگاه هاي اين منطقه به شمار مي‌آيد، آرامگاه پير قطب‌الدين باغچه سرا در3 كيلومتری شمال باختری آستارا، هم نشيني دريا، كوهستان، جنگل و دره هاي عميق و پرشكوه مانند گردنه حيران همراه با زندگي عشاير طالش در اين منطقه، لباس‌هاي سنتي، آداب و رسوم خاص آن ها و ده‌ها جاذبه‌ي ديگر تنها بخشي از مكان‌هاي ديدني و تاريخي شهرستان آستارا را تشكيل مي‌دهند. امروزه بازار آستارا نيز خود به نوعي جاذبه براي سفر مردم مناطق مختلف كشور به اين ناحيه تبديل شده است. مهم‌ترين صنايع دستي اين شهرستان سبدبافي و حصيربافي، سفال‌گري، نمدمالي، قالي بافي، گليم بافي، صنعت ريسندگي و بافندگي و نمدمالي است.


اين مسجد از بناهای مذهبی زيبای شهر رشت است كه در دوره صفويه ساخته شده است. وجه تسميه اين مسجد به محمدميرزا معروف به صفی ميرزا، پسر بزرگ شاه عباس مربوط است كه به فرمان پدر خود در محلی نزديك به اين مسجد كشته شد. اين محل، كه قتل‌گاه شاهزادگان جوان و بی‌گناه بود، به دستور شاه عباس، شهيديه نام‌گذاری شد و محل بست و پناه‌گاه مجرمان به شمار می‌رفت. مسجد صفي، گچ‌بری ها و كاشی‌كاری‌های زيبايی دارد و به دليل قدمت تاريخي، از اهميت فرهنگي، هنری و جهانگردي برخوردار است.

ادامه...


اين بنا در محله جير باغ يا نقاره خانه واقع شده و بنای اوليه آن از آثار دوره قاجاريه است که در دوره بعدی قسمتی از آن برای ايجاد خيابان خراب شده است. قسمت باقيمانده مسجد شبستانی به طول و عرض 20×9 متر است. دو در ورودی و چهار پنجره در جهت شمالی بنا قرار دارد در ضلع جنوب مسجد سه پنجره بزرگ سراسری تا زير طاق و يک در و يک پنجره به آبدارخانه است. غرفه زنانه در ضلع شرقی است. در ضلع جنوبی ايوانی به عرض يک متر بدون ستون واقع است. بام اين بنا از سفال سر می باشدو سقف لمبه کوبی است.

ادامه...


اين مسجد در محله چهارسرا واقع است. در فهرستی که از محلات قديمی هشتگانه شهر تهيه شده است از چهار سرا نيز ياد شده است. زمانی نيز به اين به اين محل دهکده چهارسرا بنايی ساده به طول و عرض 17/20×12/5 متر با شش ستون وسط است. سقف لمبه کوبی و بام سفال سر است.

ادامه...


اين بنا در محله بديع الله شهر رشت واقع شده و در سال 1344 ه.ق توسط بديع الله ساخته شده است. بنايی زيبا و نسبتا بزرگ است که گنبد مدور حلب پوشی در ميان دارد. پوشش شيروانی بخش های ديگر مسجد بر روی سه ستون بزرگ که در پايين هشت ضلعی در وسط ، مدورو در بالا چهار ضلعی هستند قرار می گيرد. مسجد از بيرون دارای نمای دو طبقه است. ازاره داخلی مسجد دارای کاشی کاری و محراب مسجد گچبری نسبتا ساده ای است.

ادامه...


اين بنا در محله پير سرای رشت واقع شده است و بنايی نسبتا قديمی به طول 11/10 و عرض 8/5 متر است. فيلپايی در وسط مسجد است و ازارع مسجد کاشي‌کاری است. در کنار محراب در بزرگی قرار دارد که به اتاقی به طول و عرض 6/30 و 4/90 متر باز می شود. در اين اتاق قبر ملا رجب‌علی پير سرا قرار دارد.

ادامه...


اين بنا در دهکده امشه سنگر رشت واقع شده و از آثار دوره قاجاريه است. فضای داخلی مسجد به طول و عرض 14×4 متر دارای غرفه های مخصوص زنان پنجره های مشبک چوبين طاقچه ها و روف هايی است. در چهار ضلع مسجد در زير طاق کتيبه ای از هفت بند محتشم کاشانی و در بالای محراب چهار رديف کاشي‌کاری است. در جلوی بنا ايوانی به طول 18/70 و عرض 4/5 متر هشت ستون چوبی قرار دارد. طرف باختري ستون ها فيلپای آجری هشت ضلعی و دو طرفين ايوان شاه نشين هايی قرار دارد.

ادامه...


اين بنا در روستای جورشر لشت نشا در استان گيلان واقع شده و از آثار دوره قاجاريه است. مسجد بنايی مرتفع است که از آجر ساخته شده است. طول مسجد 20 و عرض آن 14 متر است. در خاور و باختر مسجد دو غرفه چوبين برای زنان ساخته شده است. پوشش بيرونی بنا شيروان و پوشش داخلی تيرهای چوبی است که بر روی چهار ستون چوبی بر پابه آجری قرار گرفته است. محراب مسجد سفيد کاری ساده است و در کنار آن سنگ نوشته مرمری به ابعاد 24×75 سانتی متر بر ديوار نصب کرده اند. اين مسجد به شماره 1785 به ثبت تاريخی رسيده است.

ادامه...


اين بنا در محله بازار واقع شده و در طول زمان بارها بازسازی شده است. بدين خاطر نيز اطلاعی از بنای اوليه آن در دست نيست. بر اساس نوشته ميرزا حسن خان اعتماد السلطنه در «مرات البلدان» بانی اين مسجد را پدر و برخی مادر هيات الله خان رشتی ذکر کرده اند که در سال 1277 يا 1278 هجری به کلی منهدم شد و بنای بزرگ‌تری به جای آن ساختند که کار ناتمام ماند. در حدود 1383 ه.ق مسجد ناتمام طعمه حريق شد تا اين که جمعی از بازرگانان به دستور آيت الله حاج محمود ضياری آن را بازسازی کردند. محراب زيبای کاشي کاری مسجد کار کاشی سازان اصفهانی است. در اين مسجد سنگ نوشته ای مورخ 1234 ه.ق از زمان فتح علی شاه قاجار وجود دارد که متن آن ارتباطی به بنای مسجد ندارد.

ادامه...


اين بنا در محله استاد سرای رشت واقع شده و در حدودسال های 1242-1244 ه.ق توسط ميرزا محمد طاهر مستوفی بنا گرديده و در دوره بعد توسط حاج شيخ مهدی لاکانی تعمير و مرمت شده است. مسجد فعلی بنايی به ابعاد 16/70×8/30 متر است که پوشش آن در وسط بر روی سه فيلپا قرار می گيرد. در گوشه بنا گلدسته آجری و در شمال بنا مدرسه ای با شش حجره قرار دارد. پوشش داخلی لمبه کوبی و پوشش های خارجی سفال سر است. درب ضلع جنوبی شبستان مسجد محرابی کاشي‌کاری با گچ‌بری مقرنس ساده قرار دارد که در بالا و طرفين آن نوشته هايی است. کتيبه بالای محراب متضمن نام بانی پادشاه دوران فتح‌علی شاه و تاريخ 1242 ه.ق است. کتيبه های داخل و دو طرف محراب نيز مورخ 1243-1244 ه.ق هستند. كاشي‌کاری آن ها نيز عمل استادمحمد تقی کاشی پز قزوينی است در کنار مسجد تکيه ای بوده که بعدها از بين رفته است.

ادامه...


اين بنا در بازار خرازهای رشت واقع شده و بنای اوليه آن از آثار دوره دوره قاجاريه و از مساجد بزرگ شهر است. طول اين مسجد 18/5 و عرض آن 14 متر است. با ساختن سه فيلپای بزرگ فضای داخلی مسجد را به چهار قسمت کرده اند. محيط هر يک از فييپاها 3/25 متر است. پايه های آن ها هفت رديف کاشی به رنگ سبز و سياه به ارتفاع 108 سانتی متر است. در قسمت خاوری مسجد محوطه‌ای به طول 8/60 و عرض 7/10 متر واقع شده که پوشش آن برد و فيلپای مدور متکی است و قسمت زنانه مسجد را تشکيل می دهد. ازاره مسجد به ارتفاع 98 سانتی متر با کاشي‌کاری دوره قاجاريه پوشش يافته است. اين مسجد با پوشش سفال سر دارای مناره آجری نسبتا کم ارتفاعی است. متصل به مسجد مدرسه علوم دينی مهديه با کتيبه ای به تاريخ 1363 ه.ق واقع است.

ادامه...


اين بنا در محله ساغری سازان شهر رشت واقع شده و در دوره قاجاريه به صورت مسجد و مدرسه توسط حاج سميع خان رشتی بنا گرديده است. طول و عرض مسج غير از محوطه زير غرفه زنانه در باختر مسجد 19/30×17/20 متر است. فضای داخلی مسجد توسط فيلپاهايی به چهار قسمت تقسيم شده است. ارازه تعدادی از فيلپاها دارای کاشی کاری است. پوشش داخلی مسجد لمبه کوبی و پوشش خارجی آن سفال سر است. در سمت جنوب مسجد در گذشته مدرسه علوم دينی قرار داشته که در دوره اخير مدرسه جديدی به جای آن ساخته شده است.

ادامه...


اين بنا در محله خميران رشت واقع گرديده و از آثار دوره قاجاريه است. طول بنا از داخل 10 و عرض آن 8/5 متر است. دو فيلپای قطور هشت ضلعی در وسط مسجد است که پايه آن ها تا يم متر کاشيکاری دوره قاجاريه دارد. ازاره داخل بنا کاشي‌کاری سال 1353 ه.ق ايت در ضلع شمالی مسجد ايوانی چوبينن به طول 14 و عرض 1/40 متر با هشت ستون چهار سوی ساخته اند. سقف داخل لمبه کوبی با درزپوش و از بيرون سفال سر است. ماذنه ای کوچک و آجری با پوشش سفالی بر فراز بنا ديده می شود.

ادامه...


اين بنا در محله ساغری سازان سهر رشت واقع شده و در سال 1204 به دستور حاجی تاجر شيروانی ساخته شده و بعدها سيد رضی رودباری – امام مسجد – آن را مرمت کرده است. اين مسجد به طول و عرض 18×11/60 متر دارای هشت فيلپا در دو رديف است پايه فيلپاها و ازاره محراب و شبستان مسجد کاشي‌کاری شده است. اين مسجد دارای گلدسته ای است که بر آن کتيبه ای کاشی کاری به خط نستعليق متضمن آيات قرآنی و سنگ نوشته ای به ابعاد 30×40 متر است و بر آن نام بانی و تاريخ ساخت نوشته شده است.

ادامه...


مسجد جامع جور در لشت نشا كه در فهرست آثار ملي به ثبت ر سيده يكي از بناهاي معروف گيلان است و در سال 1206 هجري قمري ساخته شده است. مسجد ياد شده با 380 متر مربع مساحت با آجر خشتي ساخته شده و در كتيبه‌اي كه بر سر در آن و شبستان مسجد نصب شده تاريخ 1318 هجري قمري ثبت شده است. در اطراف كتيبه ها، كاشي هايي مزين به آيه هايي از قران كريم با خط ثلث ديده مي‌شود. اين مسجد دو طبقه و پنجره هاي منبت كاري شده دارد.

ادامه...


اين بنا در تميجان رانکوه واقع شده و بنای اوليه آن مربوط به دوره صفويه است‌که در دوره های بعدی تغييراتی را پذيرفته است. پوشش چوبی مسجد بر روی تير حمال ميانی و آن هم بر روی فيلپای با مقطع ستاره شکل قرار گرفته است. صحن مسجد به دو قسمت تقسيم شده است. قسمتی که مخصوص زنان است با چوب بنا شده و سطح مقطع آن حدود دو متر بالاتر ای کف اصلی مسجد قرار دارد. بر بالای طاق‌نماهای اطراف مسجد گچ‌بری های قديمی ديده می شود و محرابی در طرف قبله قرار دارد. در اين مسجد سنگ نوشته مرمرينی وجود دارد که بر اساس مفاد آن در سال 1075 ه.ق حاجی محمد صالح تميجاني، حوض، لاکه و مناری در مسجد ساخته که تنها آثار حوض و لاکه آن پيدا است و با توجه به اين کتيبه می‌توان تعيين داشت که مسجد قبل از اين تاريخ وجود داشته است.

ادامه...


اين بنا در روستای گيلاکجان رانکوه واقع شده و بر اساس منابع تاريخی بنای اوليه آن مربوط به قرن 6 و 7 ه.ق و ظاهرا از ساخته های امام ناصر کبير است. بنای کنونی به ابعاد 10/20/10×60 متر دارای ستون ها و سرستون های جالب توجه است.کف مسجد در گذشته با کاشی های هشت ضلعی به قطر 145 سانتی متر مفروش بوده است. بر کاشی ها گل و بوته های سفيد بر زمينه فيروزه ای کار شده و به نظر می رسد که مربوط به قبل از دوره صفويه باشد. کفپوش کنونی مسجد را کاشی های شش ضلعی بع قطر 24 سانتی متر تشکيل می دهند.

ادامه...


اين بنا در دهکده دنيا چال در سمت راست رودخانه و در بخش اسالم استان گيلان واقع شده و هر چند به صورت ويرانه ای درآمده است از آثار کهن و ارزشمند منطقه به شمار می آيد. از آن جا که بخش عمده بنا ویران شده اطلاعی از طرح کلی و ويژگی های معماری آن در دست نداريم. با اين حال با توجه به بقايای موجود به نظر می‌رسد که بنای مربع مستطيلی بوده که در ميانه آن شبستانی مربع و دور تا دور شبستان رواقی قرار داشته که با پايه‌ای هشت ضلعی از شبستان مجزا می شده است. عرض رواق ها حدود 3/40 متر و طول يکی از اضلاع باقي‌مانده مسجد حدود 16/75 متر است. دهليزها با پوشش طاقی مسقف می شده اند که ارتفاع طاق از کف امروزی به 5/70 متر می رسد. محيط پايه های هشت ضلعی که فضای شبستان را از دهليزها مجزا می کند حدود 5/50 متر و فاصله پايه ها از يک‌ديگر حدود 2/80 متر است. بالای هر دو پايه طاقی با قوس شکسته زده اند که پوشش رواق و شبستان ميانی از يک طرف بر آن ها قرار می گرفته است. مصالخ اصلی بنا آجرهايی به ابعاد 23×23×6 سانتی متر و قطر ديوارهای اصلی مسجد، 175 سانتی متر است و برخلاف شیوه امروزی با ملاط به طاق ها چسبانده شده اند. بر طاق رواقی که نسبتا سالم تر باقی مانده به صورت سرتاسری کتيبه ای قرآنی از آیات سوره توبه به خط کوفی گچ‌بری کرده اند. ازاره همين رواق نيز دارای گچ‌بری با طرح های غير معمول بوده است. با توجه به کتيبه کوفی مزبور می توان بنای مسجد را مربوط به دوره سلجوقی دانست.

ادامه...


مسجد جامع اميربنده كلاچاي يكي از آثار تاريخي و مذهبي گيلان است. بناي مسجد، نقشه اي مستطيل شكل دارد و ايوان آن، در بخش باختري با 17 ستون چوبي برپا شده است. بر روي برخي از ستون ها، نقش هاي تزييني هندسي و خط هاي مارپيچ ديده مي‌شود. بناي مسجد به احتمال زياد به دوره صفوي مربوط است.

ادامه...


اين مسجد در نزديكي روستاي ديناچال تالش قرار دارد و قديمي ترين مسجد گيلان است كه در آثار به جا مانده آن گچ بري ها و كتيبه اي به خط كوفي باقي مانده است. عظمت و قدمت مسجد به اعتبار كتيبه كوفيآن است كه در اين نقطه دور افتاده تعجب آور است. شكل مسجد كه از چهاردهليز و يك رواق چهارگوش تشكيل شده ( بخشي از آن از ميان رفته) پيش تر به آتشكده هاي زرتشتي پيش از اسلام شباهت دارد و ممكن است بعدها بناي كنوني بر روي آن ساخته شده باشد.

ادامه...


اين بنا در محله خانه بر ماسوله واقع شده و از خشت و گل با پوشش مسطح ساخته شده است. بر سر ستون قطور اين مسجد ابياتی به تاريخ 1117 ه.ق ثبت شده است. بر اساس متن اشعار اين مسجد در اين سال به سعی اهالی محله و استادی سلطان علی بازسازی شده است.

ادامه...


اين مسجد در محله گابنه لاهيجان قرار دارد و به احتمال بسيار، بازمانده مسجدي از قرن چهارم هجري قمري است كه در دوره صفوي و قاجار بازسازي شده و وسعت يافته است. براساس كتيبه‌اي سنگي كه روي ديوار داخلي مسجد به چشم مي خورد در سال 1239 هجري قمري و در عهد حكمراني علي اكبر خان- حاكم وقت- مسجد جديد از توسعه و بازسازي مسجد قديم پديد آمد و به همين مناسبت نيز به نام مسجد اكبريه مشهور شده است. بناي كنوني از دو بخش قديمي تر شامل وضو خانه، شبستان، رواق و دهليزها و بخش جديد شامل سه اتاق بلند در امتداد همديگر تشكيل شده است.

ادامه...


مسجد جامع لاهيجان در محله ميدان و در مركز بافت قديم شهر واقع شده است و با آثار تاريخي مجاور خود يعني چهار پادشاهان، حمام گلشن و بازار، يك مجموعه تاريخي- فرهنگي را تشكيل مي دهد. اين مسجد براساس شواهد موجود، يكي از قديمي ترين مسجدهاي لاهيجان است كه به روايتي به دستور كاركيا سلطان محمد در سال 893 هجري قمري به جاي يك آتشكده قديمي ساخته شده است. در سال 1331 هجري قمري به دستور علي اكبر خان كه حاكم وقت لاهيجان بود بناي قديمي بازسازي و ضمن توسعه بنا تغييرات اساسي در آن داده شد به طوري كه مشخصات معماري دوره قاجاريه را پيدا كرد. در سال 1370 هجري قمري يك بار ديگر اين بنا دچار تغييرات بسيار شد و بخش هاي تازه اي به ان افزود شد. چنان كه امروزه به دشواري مي توان ردپاي مسجد تاريخي دوره تيموري و قاجاري را در اين بنا پيدا كرد.

ادامه...


اين مسجد از آثار تاريخی باارزش لنگرود است که در فشکالی مجله لنگرود قرار گرفته است. در شمال باختری اين مسجد در آرامگاه (بقعه) سيد حسن (معروف به سيد حسين کيا از فرزندان امام موسی کاظم (ع)) واقع است. اهالی منطقه معتقدند قبر برادر کوچک او به نام سيد ابراهيم نيز نزديک برادر بزرگ است. بر اساس کتيبه موجود د ر مسجد تاريخ ساخت آن 1277 ه.ق است و از ساخته های حاج رجب علی لنگرودی است. مجالسی که بر کاشی ها نقش شده است، شامل چهار مجلس است و در دو رديف بر ديوار نصب شده است.

ادامه...


اين بنا در محله پشته لنگرود واقع شده و از آثار دوره قاجاريه است که ايوان خاوري آن به ازای 9/5 متر و پهنای 3 متر دارای ستون ها و چوب‌کاری های جالبی است. در ورودی مسجد از اين ايوان مورخ 1270 ه.ق است.

ادامه...


اين بنا در محله بازار لنگرود واقع شده و نوسازی شده است. مسجد به غير از درب منبت زيبايی که مورخ 1241 ه.ق است، فاقد اثر تاريخی و هنری است.

ادامه...


شرايط خاص جغرافيايی گيلان، هوای مرطوب، كوه‌های پوشيده از جنگل و مناظر زيبا و رنگارنگ از يک سو و سوابق طولانی چند هزار ساله مردم اين سرزمين در هنر و صنعت از سوی ديگر موجب شده كه گيلان از دوران‌های كهن تا امروز دارای صنايع و دست ساخته‌های زيبا، متنوع، گوناگون و پرمحتوا باشد. شكی نيست كه صنايع دستی با سنت‌ها و آداب‌ و رسوم جامعه، تفكر، بينش هنرمندان، سازندگان و نيز محيط جغرافيايی و طبيعت رابطه مستقيم و بسيار نزديک دارد و به همين جهت از صنايع ماشينی متمايز است. انواع صنایع دستی در این استان عبارت انداز: سبدبافی و حصيربافی، مرواربافی، بامبو بافی، سفال‌گری، نمدمالی، قالی‌بافی، گليم‌بافی، جاجيم بافی، چموش‌دوزی، چوب‌كاری، خراطی، جبندبافی، منبت كاری، نازک‌كاری چوب، گره چينی، شانه‌سازی، صندوق بولاكی، قاشق‌سازی، سراميک سازی، ابريشم‌بافی، جوراب‌بافی، چوخابافی، شال‌بافی، قلاب‌دوزی يا رشتی‌دوزی، چادرشب بافی يا كار بافی، كدوی منقوش و ده ها هنر دیگر که در این سرزمین رایج است.

ادامه...
ايل‌ها و عشایر استان گیلان یکی از جذاب ترین جلوه های زندگی اجتماعی محسوب می شوند که امروزه به جاذبه ای کم نظیر برای گردشگران تبدیل شده اند. در سرزمين تالش ايل‌ها و كوچ‌نشينان مختلفی سكونت دارند كه ساخت اجتماعی قبيله‌ای در اين قسمت تاكنون تجانس قومی خود را حفظ نموده است. سرزمين هر ايل اغلب سرتاسر آب‌ريز يک رودخانه از سرچشمه تا جلگه است. جا به جا شونده‌ترين دام‌داران بعد از شاهسون‌ها، تالش ‌ها در باختر و گالش‌ها در خاور كوه‌های گيلان هستند كه كوچ‌های آن‌ها بعضا" از شاهسون‌ها نيز بيش‌تر است.
ادامه...


آب و هوای سرزمين گيلان به معتدل خزری شهرت دارد. كوهستان تالش با جهت شمالی - جنوبی و كوهستان البرز با امتداد باختری - خاوری، مانند سدی از عبور بخار آب دريای مازندران و بادهای مرطوب شمال باختری به داخل جلوگيری می‌كند و به علت ارتفاع زياد موجب بارندگی‌های فراوان در اين استان می‌شود. تبخير فراوان دريای مازندران ضمن افزايش رطوبت هوا به تعديل دمای هوا در تابستان و كاهش آن در زمستان به ويژه در نواحی جلگه‌ای نزديک به دريا كمک می‌كند. آب و هوای دشت گيلان با وجود قرار گرفتن در حد فاصل چند منطقه با ساختار های آب و هوايی مختلف هم چون معتدل بری، زير استوايی خشک، و مديترانه ای، خود دارای ساختار مديترانه ای است كه از يک نواختی خاصی نيز برخوردار است. اين يک نواختی حتا در موقعيت های كاملا مختلف (مانند آستانه در رشت و قلعه رود خان در كوهستان) به چشم می خورد. درجه حرارات متوسط در گرم ترين ماه های سال (تير و مرداد) حدود 25 درجه و در سردترين ماه سال (بهمن) نزديک به 9 درجه سانتی گراد است. تغييرات درجه حرارت متوسط روزانه در گيلان چندان زياد نبوده و از 10 درجه سانتی گراد تجاوز نمی كند. در گيلان بادها غالبا تابع شكل پستی و بلندی و يا جهت ساحل هستند. از اين روی آن ها را باد كوهستان، باد دريا و باد خشكی می نامند. بادهای شديد و حتا متوسط تقريبا نادرند. ميزان بارندگی در استان گيلان به بادهای مرطوبی بستگی دارد كه در زمستان از شمال باختر، در بهار از خاور و در تابستان و پاييز از باختر می وزند. اين بادها، هوای مرطوب دريا را به سوی جلگه گيلان می رانند. اين توده های هوايی بر اثر برخورد با توده های هوای مرطوبی كه از سوی دريای مديترانه به سوی فضای دريای مازندران می آيند، موجب بارندگی های فراوان و طولانی می شوند.

ادامه...


رشت؛سرزمين باراني ايران مهم‌ترين شهرستان استان گيلان است. هوای شهرستان رشت معتدل و فوق العاده مرطوب است و ميزان باران ساليانه آن به طور متوسط به حدود 1500 ميلی متر می رسد. بيش ترين درجه حرارت در تابستان ‌ها 36 درجه بالای صفر و در زمستان ‌ها 3 درجه بالای صفر است. به دليل رطوبت فوق العاده هوا، اختلاف درجه حرارت در تابستان و زمستان و در شب و روز به حداقل ميزان ممكن در ايران رسيده است.

ادامه...


آب و هوای شهرستان لاهيجان معتدل و مرطوب بوده و ميزان بارش ساليانه آن به طور متوسط به 1400 ميلی متر می رسد. بيش ترين درجه حرارت در تابستان ها 32 درجه بالای صفر و كم ترين آن در زمستان‌ها و 4 درجه بالای صفر است.

ادامه...
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi